Taisyklės

2018-12-21

 • BENDROSIOS NUOSTATOS
  1. Svetainės http://ziniugidas.lt naudojimosi taisyklės (toliau – „Taisyklės“) nustato pirkėjo ar svetainės lankytojo (toliau – „Pirkėjas“) ir bendrovės Elija LT, UAB, įmonės kodas 303363248, PVM mokėtojo kodas LT100010587217, buveinės adresas Veiverių g. 9B-1, LT-11346 Vilnius (toliau – „Įmonė“) tarpusavio teises, pareigas ir tvarką, Pirkėjui naudojantis Įmonės paslaugomis bei internetine svetaine;
  2. Paslaugų teikėjo vykdoma veikla – mokymų kuponų (toliau – „Kuponai“), kuriuos teikia kiti asmenys (toliau – „Partneriai“), pardavimas. Įmonė, yra laikoma tik informacijos apie paslaugas talpinimo tinklalapyje teikėju, ir neprisiima Partnerio pareigų ir atsakomybės už paslaugų kokybę bei turinį, išskyrus tuos atvejus, jeigu Kupono aprašyme yra numatyta priešingai;
  3. Pirkėjas privalo atidžiai perskaityti Taisykles, kadangi atlikdamas užsakymą Pirkėjas išreiškia sutikimą su svetainės Taisyklėmis. Atlikdamas užsakymą, Pirkėjas įsipareigoja šių Taisyklių laikytis ir prisiimą atsakomybę už Taisyklių nevykdymą.
  4. Įmonė yra atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės, jeigu kyla nuostoliai dėl aplinkybės, jog Pirkėjas nesusipažino su svetainės Taisyklėmis;
  5. Siekiant užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę ir įvykdyti sutartį, tinklalapyje yra renkami asmens duomenys apie Pirkėją. Pirkėjui rekomenduojame susipažinti su svetainės Privatumo politika, kurioje yra nurodyti svetainės lankytojų pagrindiniai asmens duomenų tvarkymo principai, tvarka, asmens duomenų subjekto teisės ir yra pateikta kita svarbi informacija.
 • SVETAINĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS
  1. Pirkėjas turi galimybę svetainėje užsiregistruoti arba prisijungti per savo „Facebook“ paskyrą. Visa Pirkėjo informacija pateikiama registracijos metu laikytina teisinga ir išsamia. Paaiškėjus, kad Pirkėjo pateikta informacija yra neteisinga (netiksli) ar neišsami,  Įmonė gali atsisakyti teikti savo paslaugas;
  2. Pirkėjas privalo neperduoti savo prisijungimo duomenų (vartotojo vardas / el. paštas ir slaptažodis) tretiesiems asmenims. Jeigu Pirkėjas prarado prisijungimo duomenis, ar jie kitokiu būdu buvo atskleisti, jis privalo nedelsiant apie tai informuoti Įmonę. Pirkėjui nesilaikius šių sąlygų, Įmonė neatsako už Pirkėjo patirtą žalą;
  3. Pirkėjui, nesilaikant įsipareigojimų, kurie numatyti šiose Taisyklėse arba kitaip neleistinai bandant pakenkti internetinės svetainės veikimui, gali būti apribojamas naudojimasis Pirkėjo paskyra, arba ji gali būti panaikinama.
 • PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS IR APMOKĖJIMAS
  1. Sutartys svetainėje yra sudaromos elektronine forma. Įmonė sudarydama sutartis, vadovaujasi šiomis Taisyklėmis, LR Civiliniu kodeksu bei LR vartotojų teisių apsaugos įstatymu;
  2. Svetainėje pirkimo-pardavimo sutartį turi teisę sudaryti: 1) veiksnus fizinis asmuo; 2) emancipuotas nepilnametis arba nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų / rūpintojų sutikimą; 3) juridinis asmuo; 4) visų anksčiau įvardintų asmenų įgalioti atstovai;
  3. Kupono pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Įmonės laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje http://ziniugidas.lt išsirenka Kuponą, įdeda jį į krepšelį, paspaudžia mygtuką „Tęsti atsiskaitymą“, nurodo reikalaujamą informaciją, ir patvirtina pasirinkimą paspausdamas mygtuką „Apmokėti” bei apmoka už Kuponą. Atlikus visus šiuos veiksmus, pirkimo-pardavimo sutartis laikoma sudaryta;
  4. Atskirų Kuponų teikimo sąlygas (pvz.: kaina, turinys ir pan.) bei teikimo tvarka yra  nustatyta Kupono aprašyme, kuris parengiamas kiekvienam Kuponui atskirai ir yra neatsiejama šių Taisyklių dalis. Pirkėjas, įsigyjantis Kuponą, patvirtina, kad sutinka su visomis Kupono aprašymo sąlygomis;
  5. Pirkėjas už Kuponą apmoka naudodamasis Paysera atsiskaitymų platforma (internetinės bankininkystės būdu).
 • PIRKĖJO TEISĖS
  1. Pirkėjas internetinėje svetainėje turi teisę įsigyti Kuponus ir naudotis Įmonės teikiamomis paslaugomis;
  2. Pirkėjas turi teisę per 14 dienų, skaičiuojant nuo Kupono gavimo dienos, tačiau ne vėliau kaip likus 3 dienoms iki mokymų pradžios, atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, grąžinti įsigytą ir nepanaudotą Kuponą Įmonei bei atgauti už jį sumokėtus pinigus;
  3. Pirkėjas turi kitas teises, kurios yra įtvirtintos svetainės Privatumo politikoje bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
 • PIRKĖJO PAREIGOS
  1. Pirkėjas įsipareigoja nepažeisti sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties ir atsiskaityti su Įmone už Kuponus;
  2. Pirkėjas registruodamasis svetainėje arba norėdamas įsigyti Kuponą, įsipareigoja Įmonei pateikti teisingus duomenis, o jiems pasikeitus, duomenis atnaujinti;
  3. Pirkėjas privalo nepažeisti ir laikytis šiose Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.
 • ĮMONĖS TEISĖS
  1. Pirkėjams, pažeidusiems šių Taisyklių reikalavimus ar LR teisės aktų nuostatas, Įmonė gali atsisakyti teikti paslaugas arba panaikinti Pirkėjo Kupono užsakymą;
  2. Įmonė turi teisę panaikinti Pirkėjo paskyrą arba apriboti naudojimąsi ja neribotam laikotarpiui, jeigu Pirkėjas bet kokiu būdu bando pakenkti el. parduotuvės veikimui, stabilumui, saugumui ar pažeidžia kitus turimus įsipareigojimus ar LR teisės aktų nuostatas;
  3. Įmonė turi teisę laikinai sustabdyti arba nutraukti el. parduotuvės veiklą dėl atsiradusių svarbių aplinkybių (pvz.: techninių gedimų ar atnaujinimo darbų) prieš tai neįspėjusi Pirkėjo;
  4. Įmonė turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, naujausią Taisyklių redakciją paskelbdama tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams;
  5. Įmonė turi ir kitas LR teisės aktuose nustatytas teises.
 • ĮMONĖS PAREIGOS
  1. Įmonė turi pareigą sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis el. parduotuve ir Įmonės paslaugomis;
  2. Įmonė gavusi apmokėjimą už Kuponą, turi pareigą atsiųsti Pirkėjo užsakytą Kuponą nurodytu el. paštu;
  3. Jeigu Pirkėjas atsisako sutarties per 14 dienų, skaičiuojant nuo Kupono gavimo dienos, tačiau ne vėliau kaip likus 3 dienoms iki mokymų pradžios, Įmonė turi pareigą per 14 dienų nuo Pirkėjo grąžinamo Kupono gavimo dienos, grąžinti Pirkėjui už grąžintą ir nepanaudotą Kuponą sumokėtus pinigus;
  4. Įmonė įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą ir tvarkyti Pirkėjo nurodytus asmens duomenis remiantis Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais;
  5. Įmonė privalo nepažeisti ir laikytis šiose Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.
 • ATSAKOMYBĖ
  1. Įmonė neprisiima Partnerio pareigų ir atsakomybės už paslaugų kokybę bei turinį, išskyrus tuos atvejus, jeigu Kupono aprašyme yra numatyta priešingai. Paslaugų kokybę garantuoja Partneris, nurodydamas Kupono teikimo sąlygas bei teikimo tvarką Kupono aprašyme;
  2. Vykdant Kupono užsakymą, Pirkėjui pateikus netikslią arba klaidingą informaciją, kuri yra būtina siekiant tinkamai įvykdyti pirkimo-pardavimo sutartį, Įmonė neatsako už galimus padarinius bei Kupono pristatymo nesklandumus. Įmonė turi teisę į žalos atlyginimą, jeigu dėl Pirkėjo pateiktos netikslios arba klaidingos informacijos atsirado neigiami padariniai;
  3. Pirkėjas yra atsakingas už savo prisijungimo prie svetainės duomenų saugumą ir perdavimą tretiesiems asmenims. Jeigu Pirkėjas perduoda prisijungimo duomenis trečiajam asmeniui, kuris prisijungė prie svetainės paskyros ir naudojasi svetainės paslaugomis, Įmonė šį asmenį laiko Pirkėju.
 • KUPONO PRISTATYMAS
  1. Apmokėjus už Kuponą, į Pirkėjo nurodytą el. paštą atsiunčiama nuoroda Kuponui parsisiųsti. Pirkėjo įsigyti Kuponai pasiekiami prisijungus prie Pirkėjo paskyros, kurioje pateikiama informacija apie pirkimų istoriją ir suteikiama galimybė atsisiųsti įsigytus Kuponus;
  2. Pirkėjas įsigijęs Kuponą yra atsakingas už jame pateiktos informacijos saugumą bei neatskleidimą tretiesiems asmenims.
 • KUPONO GRĄŽINIMAS
  1. Pirkėjas turi teisę svetainėje įsigijęs Kuponą atsisakyti sutarties ir grąžinti įsigytą ir nepanaudotą Kuponą per 14 dienų nuo jo gavimo dienos, tačiau ne vėliau kaip likus 3 dienoms iki mokymų pradžios. Apie pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą Pirkėjas Įmonei praneša el. pašto adresu pagalba@ziniugidas.lt;
  2. Jeigu Pirkėjas atsisako sutarties pagal Taisyklių 10.1. p., Įmonė įsipareigoja per 14 dienų nuo Pirkėjo grąžinamo Kupono gavimo dienos, grąžinti Pirkėjui už grąžintą ir nepanaudotą Kuponą sumokėtus pinigus;
  3. Pirkėjas negali pasinaudoti Taisyklių 4.2. p. nurodyta teise ir atsisakyti sutarties, jei su Įmone yra sudaryta viena iš LR Civilinio kodekso 6.228(10) str. 2 d. išvardintų sutarčių;
  4. Pirkėjui nepanaudojus Kupono per nustatytą galiojimo terminą arba ją panaudojus ir gavus numatytas paslaugas, Kuponas negali būti grąžinamas Įmonei.
 • APSIKEITIMAS INFORMACIJA
  1. Įmonė šių Taisyklių ir Privatumo politikos numatyta tvarka visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos metu arba užsakant Kuponą nurodytu el. pašto adresu, arba susisiekia Pirkėjo nurodytu telefono numeriu;
  2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Įmonės el. pašto adresu pagalba@ziniugidas.lt arba susisiekia telefonu +37067730485.
 • INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ
  1. Įmonė išlaiko nuosavybės ir autorystės teises į svetainėje pateikiamą originalų turinį (vaizdus, tekstą, grafinius elementus, paveikslėlius, logotipus, nuotraukas, vaizdo įrašus ir pan.) ir draudžia be išankstinio sutikimo šiuo turiniu naudotis.
 • BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  1. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais;
  2. Pripažinus kurią nors Taisyklių nuostatą neteisėta, kitos nuostatos lieka galioti;
  3. Įmonė pasilieka teisę keisti (atnaujinti) šias Taisykles, nurodydama kada pakeitimai buvo atlikti. Paskutinį kartą svetainės Taisyklės buvo atnaujintos 2018-12-21;
  4. Tarp šalių kilę nesutarimai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose ir jiems taikoma Lietuvos Respublikos teisė;
  5. Pirkėjas su skundu dėl Įmonės veiksmų gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (adresas: Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius; el. paštas: tarnyba@vvtat.lt; tel.: +370 5 262 6751; faks.: +370 5 279 1466; interneto svetainė: www.vvtat.lt).